Open main menu Close main menu

Menu

Dr Hong-Yu Gong

Senior Lecturer - Language Studies, School of Bridgepoint
School of Bridgepoint
Location: Building 170, Room 1083

Qualifications

PhD in Asian Studies.,MA.,PG Dip Arts, BA, CLTA

Publications

Gong, Hong-yu. (2023). Bach in China, 1861 bis 1949. Christina Richter-Ibáñez, Thomas Schipperges, Tübingen, Germany (Vol. Tübinger Beiträge zur Musikwissenschaft Band 35).

Gong, Hong-yu. (2022). Listening to China: Sound and the Sino-Western Encounter, 1770-1839 (Chicago: The University of Chicago Press, 2020). Thomas Irvine, Huang zhong (Journal of Wuhan Conservatory of Music (Vol. 2).

Gong, Hong-yu. (2022). Five Western Translations of the Yueji (乐籍西译 :五种《乐记》西文译本、译者及其传播). Zhongguo yinyue xue (Musicology in China) (Vol. 2).

Gong, Hong-yu. (2022). Tibetan Music and Dance in the Eyes of European Travelers from the 14th to the 18th century (十四世纪至十八世纪进藏西人眼中的藏族音乐与歌舞). Yinyue tansuo (Musical Exploration) (Vol. 3).

Gong, Hong-yu. (2022). "A Suggested Revision of the Chung Hwa Hymn" by Chao Yuenren. Journal of the Northern Music (Vol. 2).

Gong, Hong-yu. (2022). Reconstructing the Vibrant Musical Life of Harbin Jewish Diaspora-Ex-Harbin Musicians in the Memories of Peter Berton (曾经的哈尔滨人--犹太侨民伯尔顿记忆中的哈尔滨音乐生活). Beifang yinyue (Journal of the Northern Music) (Vol. 4).

Gong, Hong-yu. (2022). 亡命者たちの上海楽壇--租界の音楽とバレエ (Awsay Strok and His Asian Tours: The Activities of an Impresario in the Prewar Period: Clarified through English Newspaper Articles in Shanghai). IGUCHI JUNKO 井口淳子, Journal of Musical Culture (Vol. 1).

Gong, Hong-yu. (2022). Joshua Howard, COMPOSING FOR THE REVOLUTION: NIE ER AND CHINA'S SONIC NATIONALISM (Honolulu: University of Hawaii Press, 2020). Joshua H. Howard, Zhongyang yinyue xueyuan xuebao (Journal of the Central Conservatory of Music) (Vol. 1).

Gong, Hong-yu. (2021). Chonggou WanQing Shanghai Xiren Yinyue shenghuo tujing 重构晚清上海西人音乐生活图景 (Musical Life of Western Sojourners in Late Qing Shanghai: A Reconstruction). Feng Changchun, Shanghai, China (Vol. 1st).

Gong, Hong-yu. (2021). Li Timotai furen yu Zhongguo yinyue (Mrs Timothy Richard's study of Chinese Music). Yinyue wenhua yanjiu (Music and Culture Studies) (Vol. No. 2).

Gong, Hong-yu. (2021). Tsinghua xuexiao shoupi gengkuan liu Mei nuxueren zhong de yinyue ren (清华学校首批庚款留美女学人中的音乐人) (The Boxer Indemnity scholarship programme and the first generation of American-trained female Chinese musicians). The Art of Music (Vol. 1).

Gong, Hong-yu. (2021). TIBETAN MUSIC AND DANCE AS DESCRIBED BY ÉVARISTE RÉGIS HUC IN HIS SOUVENIRS D' UN VOYAGE À TRAVERS LA TARTARIE, LE TIBET ET LA CHINE 古伯察《鞑靼西藏旅行记》中有关藏族音乐的记述. Explorations in Music (Vol. 3).

Gong, Hong-yu. (2021). Alois Osterwalder (1933-2021) and his connection with Chinese musicians in Germany (润物细无声 --欧乐思与中国音乐). People's Music (Vol. 11).

Gong, Hong-yu., & Deiwiks, Shu-Jyuan. (2020). Boen Dongya yanjiuyuan suo cang Wang Guangqi liu De ziliao jiqi yanjiu jiazhi (Archival Resources of Wang Guangqi at Ostasien-Institut, Bonn). Yinyu tansuo (Explorations in Music) (Vol. 3).

Gong, Hong-yu. (2020). Hao Luyi ruogan shishi kaobian (Louise Strong Hammond in China, 1913-1945). Yinyue wenhua yanjiu (Studies in Musical Culture) (Vol. 3).

Gong, Hong-yu. (2020). Qing mo liu Mei yueren kao (1900-1910) (Chinese Students in the United States of America, 1900-1910). Musicology in China (Vol. No. 4 (Vol. 141)).

Gong, Hong-yu. (2020). Hao Luyi zai Hua shigong zuanyao (In the Shadow of Yang Yinliu: Louise Strong Hammond, translation of Classical Chinese poetry, and the indigenisation of Christian liturgical music). Huangzhong (Journal of the Wuhan Conservatory of Music) (Vol. 2).

Gong, Hong-yu. (2019). Qi Erpin yanjiu zai haiwai (Alexander Tcherepnin and His World - A Bibliographical perspective,齐尔品研究在海外--兼及国内有关研究). Art of Music (Vol. 1).

Gong, Hong-yu. (2019). Qingdai jin Zang xiren zhushu zhong de Zangzu yinyue (Tibetan music in the writings of Western visitors to Tibet during the Qing dynasty 清代进藏西人著述中的藏族音乐). Journal of the Central Conservatory of Music (Vol. 1).

Gong, Hong-yu. (2019). Yu Huang Zi Tsinghwa xuexiaoshi de laoshi Sze Vong Tzu buqi eryu (An unexpected encounter: Sze Vong Tzu-- Juilliard's first Chinese graduate). Renmin yinyue (Vol. No. 10).

Gong, Hong-yu. (2019). Disseminating Chinese Music in New Zealand - Jack Body and China, 1985-2015. Yu Hui and Stephen Wild, Hangzhou (Vol. 1st).

Gong, Hong-yu. (2018). Embracing Western Music via Japan: Chinese Intellectuals, Japan, and the Beginnings of Modern Music Education in China. Journal of Music in China (Vol. Vol. 8, No. 1).

Gong, H-Yu. (2018). Wan Qing Shanghai zujie xiqiao yinyue huodong shulue 晚清上海租界西侨音乐活动述略 (Western Soundscape in Semi-colonial Shanghai, 1843-1910). Yinyue yishu 音乐艺术 (The Art of Music) (Vol. 3).

Gong, H-Yu. (2018). German Comparative Musicologists and Chinese Music - The case of Erich Moritz von Hornbostel. Huang Zhong (Journal of Wuhan Conservatory of Music) (Vol. 1).

Gong, H-Yu. (2018). Mongolian Rituals and Music in the Eyes of Evariste Régis Huc. Explorations in Music (Yinyue Tansuo) (Vol. 3).

Gong, Hong-yu. (2018). Missionaries and the beginnings of Western music in China: The Catholic Prelude, 1294-1799. Journal of Music in China (Vol. Vol. 8, No. 2).

Gong, H-Y. (2017). Timothy and Mary Richard, Chinese music, and the adaptation of Tonic Sol-Fa method in Qing China. Journal of Music in China (Vol. 7(2)).
https://hdl.handle.net/10652/4185

Gong, H-Y. (2017). Bringing China to Aotearoa: Jack Body's Contribution to, and Influence on, Sino-New Zealand Cultural Interaction, 1986-2015. Global Shanghai, Shanghai Conservatory of Music.

Gong, H-Y. (2017). Jianqiao xuezhe Mu A De yu Zhongguo yinyue 剑桥学者慕阿德与中国音乐 (Cambridge scholar Arthur Christopher Moule and his scholarly works on Chinese music). Zhongyang Yinyue Xueyuan Xuebao (Journal of the Central Conservatory of Music) (Vol. 2).
https://hdl.handle.net/10652/4187

Gong, Hong-yu. (2017). Lai Hua xiren yu zhongguo yinyue (来华西人与中国音乐)-Westerners and Chinese Music, 1569-1998. Zhejinag Normal University 浙江师范大学, Jinhua, China.

Gong, H-Y. (2017). Musical Encounters in Sino-Western cultural intercourse (Lai hua xiren yu zhongxi yinyue jiaoliu 来华西人与中西音乐交流). Hangzhou, China, Zhejiang University Press (Vol. 1st ed).

Gong, Hong-yu. (2017). Qingchu laihua tianzhujiaoshi yu xiyue dongjian 清初来华天主教士与西乐东渐--西文有关徐日昇、德里格研究回顾 (Tomás Pereira, Théodoric Pedrini and the Transmission of Western music in Early Qing China -Historiography and a Global Perspective). Zhongguo yinyue xue (Musicology in China) (Vol. 3).

Gong, H-Y. (2017). Xiren zuopin zhong de Zhongguo yinyue (西人作品中的中国音乐)--Representing China Musically. Zhejinag Conservatory of Music (浙江音乐学院), Hongzhou, China.

Gong, Hong-yu. (2017). 牛津大学饱蠹楼图书馆所藏十九世纪中国音乐教材述略 (Musical teaching texts in Chinese preserved at the Bodleian's Library, Oxford University). Yinyue tansuo (Explorations in Music) (Vol. No. 4).
https://hdl.handle.net/10652/4245

Gong, Hong-yu. (2017). Wang Guangqi 王光祈: the man who introduced the Berlin School of Comparative Musicology to China. A Roundtable Discussion Paper delivered at The 20th Congress of the International Musicological Society, 19-23, Tokyo 2017 (IMS 2017 in Tokyo), Tokyo, Japan.
https://hdl.handle.net/10652/4213

Gong, Hong-yu. (2017). Yang Yinliu yu qi Zhong Wai shiyou 杨荫浏与其中外师友 (Yang Yinliu and His Circle of Chinese and Foreign Teachers and Friends). Yunnan Yishu Xueyuan Xuebao (Journal of Yunnan Arts Institute) (Vol. 2).
https://hdl.handle.net/10652/4279

Gong, H-Y. (2017). Haishang yueshi: Shanghai kaibuhou xiyang yueren, yueshi kao (1843-1910) 海上乐事:上海开埠后西洋乐人、乐事考(1843-1910)[The Soundscapes of Shanghai: An Investigation of the Western Musicians Active in Shanghai During its Early Treaty Port Period, 1843-1911]. Shanghai, Shanghai Conservatory of Music Press (Vol. N/A).

Gong, H-Y. (2017). "Xiyue dongjian" -Beiduofen zuopin zai shijiu shiji bajiushi niandai Shanghai de yanzou shili kao (The performances of Beethoven's works in semi-colonial Shanghai, 1880-1899) (西乐东渐 --贝多芬作品在19世纪八十、九十年代上海的演奏实例考). Huangzhou (Yellow Bell - Journal of Wuhan Conservatory of Music) (Vol. 1).
https://hdl.handle.net/10652/4198

Gong, Hong-yu. (2016). Hymnals and Hymnody in Late Qing and Early Republican China. Journal of Music in China (Vol. 6. 2).
https://hdl.handle.net/10652/4103

Gong, H. (2016). Jack Body - The China Connection. Renmin yinyue [People's Music] (Vol. 4).

Gong, H. (2016). An Accidental Musicologist --Wang Guangqi 王光祈(1892-1936) and Sino-German Cultural Interaction in the 1920s and 1930s. M. Münning, J-M. Perkuhn, J. Sturm, Bonn, Germany.

Gong, H-Y. (2016). Music to Teach and Transform. Journal of Music in China (Vol. 6(1)).
https://hdl.handle.net/10652/3706

Gong, H. (2015). Jack Body and China, 1986-2015. Body Music 2015 - Jack Body Cross-Cultural Music Conference (Zhejiang Conservatory of Music), Hangzhou, Zhejiang, China.

Gong, H. (2015). Musical Education at the Dengzhou Boys' School and the Work of Julia B. Mateer. Journal of Music in China (Vol. 5(1)).
https://hdl.handle.net/10652/4016

Gong, Hong-yu. (2015). Variations of Imperial Diasporas. Tang Yating, CHIME-Journal of European Foundation of Chinese Music (Vol. 20).

Gong, H. (2015). More than a bridge builder. J. Shennan, G. Whitehead and S. Askew. Wellington, New Zealand.
https://hdl.handle.net/10652/3054

Gong, H. (2015). Disseminating Chinese Music in New Zealand - Jack Body and China, 1985-2015. International Symposium:Global Perspectives of Chinese Music in the Internet Age, Ningbo University, Zhejiang, China.
https://hdl.handle.net/10652/3554

Gong, H. (2015). "The Last Remaining Pupil of Beethoven": Anton de Kontski and His Concerts in China, 1895-1897. Ningbo University, Ningbo, Zhejiang, China.

Gong, H., & Vogel, S. (2015). Maurice Courant and the Study of Chinese Music in Early 20th Century France - The Case of Essai historique sur la musique classique des Chinois. Yinyue yanjiu [Music Research] (Vol. 4).
https://hdl.handle.net/10652/3446

Gong, H. (2015). Exhibiting China: The Chinese Maritime Customs and the Representation of Chinese Music at the 1884 London International Health Exhibition. Journal of the Central Conservatory of Music (Vol. 2).
https://hdl.handle.net/10652/3445

Gong, H. (2015). Public Lecture: Beginnings of Beethoven in Shanghai 1861-1880. Graduate School of Musicology, Taiwan National University, Taipei, Taiwan.
https://hdl.handle.net/10652/3480

Gong, H. (2014). From Cantonese Goldminers to Tan Dun The Transmission of Chinese Musical Culture in New Zealand. Journal of Xinhai Conservatory of Music (Vol. 3(136)).
https://hdl.handle.net/10652/3063

Gong, H. (2014). Chinese Music and Musical Practice in the Eyes of Western Travellers to China. Yinyue yanjiu (Music Research) (Vol. 4).
https://hdl.handle.net/10652/3061

Gong, H. (2014). Review of The Idea of Chinese Music in Europe Up to the Year 1800. New Zealand Journal of Asian Studies (Vol. 16(1)).

Gong, H. (2014). Church activities in the life of foreign residents in Shanghai's International Settlement and the French Concession, 1843-1911. Yinyue Yishu (Vol. 2).
https://hdl.handle.net/10652/3062

Gong, H. (2014). Tanabe Hisao's Ethnomusicological Work in Korea, Taiwan and the Chinese Mainland and Its Significance. Zhongguo yinyue (Vol. 1).
https://hdl.handle.net/10652/3064

Gong, H. (2013). Imparting China: Some Reflections on Five Decades of Chinese Language Teaching in New Zealand. Proceedings of the 11th International Conference on Chinese Language Pedagogy. Chengdu: Sichuan University Press.
https://hdl.handle.net/10652/2770

Gong, Hong-yu (2013). Protestant Missionaries and School Music Education in Late Qing China. CHIME-Journal of European Foundation for Chinese Music Research, ISSN 0926-7263 (Vol. 18/19).

Gong, H. (2013). Review of Liu Zaisheng's Collected Essays on Music and History (2012). People's Music (Vol. 1).

Gong, H. (2013). Chinese Music in a Global Perspective. Beijing, Central Conservatory of Music.

Gong, H. (2013). Marquis Tseng and the Earliest Chinese National Anthems: Hoa Tchou Ko, and Poo Ten Loh, or The World's Delight.". Musicology in China (Vol. 1).

Gong, H. (2013). Chinese music as seen by European missionaries and travelers (1573-1911). Beijing, China Conservatory of Music.

Gong, H. (2013). European Studies of Chinese Music in the Nineteenth Century. Sichuan Conservatory of Music, Chengdu, China.

Gong, H. (2013). Protestant Missionaries and Chinese Music: The Case of George T. Lay (1800-1845). Chinese Music (Vol. 1).
https://hdl.handle.net/10652/2623

Gong, H., and Wen, Y. (2013). Louis Laloy and His La Musique Chinoise. Journal of the Central Conservatory of Music (Vol. 3).
https://hdl.handle.net/10652/2620

Gong, H. (2013). The Unlikely Cultural Ambassadors: Chinese Goldminers and Music Making on the Otago Goldfields. Journal of Xinghai Conservatory of Music (Vol. 4).
https://hdl.handle.net/10652/2624

Gong, H. (2013). Misreading, Omission and Exaggeration in Studies of Sino-Western Musical Interaction - The Case of Molihua. Music Research (Vol. 1).
https://hdl.handle.net/10652/2621

Gong, H. (2013). Missionaries and Chinese Gongche Notation. Explorations in Music (Vol. 1).
https://hdl.handle.net/10652/2622

Gong, H. (2013). European Encounters of Chinese Music (1644-1928). Fujian Normal University, Fuzhou, China.

Gong, Hong-yu (2012). Review of Music in Ancient China: An Archaeological and Art Historical Study of Strings, Winds, and Drums during the Eastern Zhou and Han Periods (770 BCE - 220 CE) by Ingrid Furniss. Journal of Xinghai Conservatory of Music (Vol. No. 128 (Sum., 2012)).

Gong, H. (2012). Review article of Louis Laloy (1874-1944) on Debussy, Ravel, and Stravinsky by Deborah Priest (Asgate, 1999). Huangzhong - Journal of the Wuhan Conservatory of Music (Vol. No. 3).

Gong, H. (2012). John Fryer and the Introduction of Tonic Sol-fa in China. Journal of the Nanjing Arts Institute (Vol. 3).

Gong, H. (2012). Enabling the Disabled: Missionaries and their efforts to educate the Chinese blind. Journal of the Central Conservatory of Music (Vol. No. 1).

Gong, H. (2012). Joseph Edkins (1823-1905) and the Education of People with Blindness in Late Qing China. Yinyue yanjiu (Vol. No. 2).

Gong, H. (2012). Chinese Music in New Zealand - Past, Present and Future. Fujian College of Music, International Conference for the Propagation of Chinese National Music in the World.

Gong, H. (2011). Review of Lives in Chinese Music, edited by Helen Rees, University of Illinois Press. 2009. Yinyue yanjiu (Music Research) (Vol. 2).

Gong, H. (2011). Review of The People's Artist - Prokofiev's Soviet Years, by Simon Morrison, Oxford University Press, 2008. Huangzhong- Journal of the Wuhan Conservatory of Music (Vol. 1).

Gong, H. (2011). Review of A History of Chinese Christian Hymnody by Hsie Fang-Lan (Lewiston, New York: Edwin Mellen Press, 2009). Journal of the Central Conservatory of Music (Vol. 2).

Gong, H. (2011). Robert Hans van Gulik and Chinese music. Lin Chen ed., Qinxue liushi nian lunwen ji (Collection of Essays on the Study of the Qin from the last sixty years), Beijing: Wenhua yishu chubanshe (Vol. 2).

Gong, H. (2011). "Storm" in Shanghai: Ethnicity and Self-Exoticism in China's Entertainment Industry. "Cool New Asia: Asian Popular Culture in a Local Context", (25-26 November 2011, Unitec Institute of Technology, Auckland, New Zealand).

Gong, H. (2011). Protestant Missionaries and School Music Education in Late Qing China - The Case of Julia B. Mateer. CHIME (Vol. 18-19).

Gong, H. (2011). Yang Yinliu de chuanjiaoshi laoshi (The Missionary who "discovered" Yang Yinliu). Zhongguo yinyue xue (Musicology in China), 1003-0042 (Vol. 102).

Gong, H. (2011). To Sing for the Nation: Japan, School Song and the Forging of A New National Citizenry in Late Qing China, 1895-191. New Zealand Journal of Asian Studies, Vol. 13, Number 2, pp. 36-51.

Gong, H. (2011). Westerners and Chinese Music: The Cases of Robert Hans van Gulik, Laurence Ernest Rowland Picken, and Fritz A. Kuttner. Journal of the Tianjin Conservatory of Music (ISSN 1008-2530), No. 3, pp. 53-64, 83.

Gong, H. (2011). Hymnbooks in the Microfilms of the Harvard-Yenching Collection of Protestant Missionary Works in Chinese - A Preliminary Study. Journal of the Wuhan Conservatory of Music, No. 3, pp. 323-329, 364.

Gong, H. (2011). An orientalist gaze or a genuine appreciation? _ Westerners' encounters in Chinese music in the 1920s and 1930s. Journal of Tianjin Conservatory of Music, ISSN 1008-2523 (Vol. 1).

Gong, H. (2011). Liang Qichao, Japan and the Use of Military Songs in the Forging of a New People. The 19th New Zealand Asian Studies Society International Conference (Massey University, Palmerston North, 2- 4 July 2011), https://eiconferences.massey.ac.nz/ei/viewpdf.esp?id=41&file=c:Eventwindocspdf zasiaFinal00028.pdf.

Gong, H. (2010). Chin-Hsin Chen and the Publication of The Flower Drum and Other Chinese Songs in The United States of America in 1943. Journal of the Central Conservatory of Music (Vol. 4).

Gong, H. (2010). "Zhonghua zhishifengzhi de dianfan, Shaonian Zhongguo jingshen de huashen_Shaonian Zhongguo xuehui huiyuan yanzhong de Wang Guangqi" (Embodying the Young China Ideal: Wang Guangqi in the Eyes of the Members of the Young China Association). Yinyue tansuo (Journal of the Sichuan Conservatory of Music), ISSN1004-2172 (Vol. 1).

Gong, H. (2010). "Xiaositakeweiqi shengqian shenhou" (Art and Ideology - The Shostakovich Saga). Huangzhong (Journal of the Wuhan Conservatory of Music), ISSN 1003-7721 (Vol. 95).

Gong, H. (2010). Recent Western Scholarship on Chinese Rituals and Ritual Performances. Yearbook of Chinese Music, 2006, ISBN 978-7-5039-3747-1.

Gong, H. (2010). "Xifang ershi shiji yinyue yanjiu shumu juyao" (A survey of Western literature on twentieth-century music) Part 2. Yinyue yanjiu (Music Research), Issn: 0512-7939 (Vol. 142).

Gong, H. (2010). "Xifang ershi shiji yinyue yanjiu shumu juyao" (A survey of Western literature on twentieth-century music) part 1,. Yinyue yanjiu (Music Research), Issn: 0512-7939 (Vol. 141).

Gong, H. (2010). "Qian Deming, Zhu Zaiyu yu Zhongguo liyi yuewu zhi xijian" (Jean Joseph-Marie Amiot, Prince Zhu Zaiyu and Chinese Ritual Dances in Europe: Reflections on Recent Publications Concerning Music and Ritual in Cultural Exchange between China and Europe). Zhongyang yinyue xueyuan xuebao (Journal of the Central Conservatory of Music), ISSN:1001-9871 (Vol. 2).

Gong, H. (2010). "To Sing for the Nation: Japan, School Songs and the Forging of A New National Citizenry in Late Qing China, 1891-1911". The Association for Asia Studies Annual Meeting, Philadelphia, USA, 25-28 March 2010.

Gong, H. (2010). "Japan, School Songs and the Making of A New National Citizenry in Late Qing China". Constructing China's Nationhood-Music and Transmission in East Asia, University of Hong Kong, April 2010.

Gong, H. (2009). "Du Jiade de yuelishu xilie yu xiyang yueli zhi dongchuan": Carstairs Douglass and the Introduction of Music Pedagogy in Late Qing China. Yinyue yanjiu (Music Research), ISSN0512-7939 (Vol. 1 Spring).

Gong, H. (2009). The Rest is Noise: Listening to the Twentieth Century. Yinyue yanjiu (Music Research) (Vol. 138).

Gong, H. (2009). Most German of the Arts: Musicology and Society from the Weimer Republic to the End of Hitler's Reich. Potter, P. Yunyue yishu (Vol. 2).

Gong, H. (2009). To Sing the Praise of the Lord: Prostestant Missionaries and Music Pedagogy in Nineteenth-centry China, presented at "East Meets West--Sino-Western Musical Relations / Intersections / Receptions" (April 16-19, 2010 Hong Kong Baptist University, Hong Kong). East Meets West: International Conference in Music.

Gong, H. (2009). The Chinese Cultural Revolution: A History. Clark, P. Huangzhong (Journal of the Wuhan Conservatory of Music) (Vol. 2).

Gong, H. (2008). Wang guangqi yu ruoying. Zhongyang Yinyue Xueyuan Xuebao (Journal of the Central Conservatory of Music), ISSN:1001-9871 (Vol. 4 Winter).

Gong, H. (2008). Music, nationalism and the search for modernity in China - 1911-1949. New Zealand Journal of Asian Studies (Vol. 10. 2).

Gong, H. (2008). 'Chuanjiaoshi yu Zhongguo yinyue' (Missionary pragmatism and Chinese music - The case of Edward Soothill). Huangzhong (Journal of the Wuhan Conservatory of Music), ISSN 1003-7721 (Vol. 1 Spring).

Gong, H. (2008). Zhongguo jindai yinyue sixiang yanjiu. Feng, C. Yinyue Yanjiu (Vol. 128).

Gong, H. (2008). Evolution and Orientation- Studies of Modern Chinese Music in the West in the Last Two Decades. Stagecraft, ISSN1009-766X (Vol. 6).

Gong, H. (2008). The portrayal of Japanese in contemporary Chinese films. Shanghai Forum for Film Studies.

Gong, H. (2007). "Jidujiao chuanjiaoshi yu Zhongguo xuexiao yinyue jiaoyu zhi kaichuang" (Christian missionaries and the beginnings of modern music teaching in Chinese schools). Yinyue Yanjiu (Music Research), ISSN0512-7939. Nos 124 & 125, pp. 5-17; 40-46. (Vol. 124).

Gong, H. (2007). Picken he ta de Zhongguo yinjiu [from microbiology to musicology: Laurence Ernest Rowland Picken (1909-2007) and his scholarly works on medieval Chinese court music]. Zhongyang yinyue xue xuebao (Journal of the Central Conservatory of Music), ISSN:1001-9871 (Vol. 109).

Gong, H. (2007). Missionary pragmatism and Chinese music: The case of William Edward Soothill. 17th New Zealand Asian Studies Society International Conference.

Gong, H. (2007). "Jidujiao chuanjiaoshi yu zhongguo xuexiao yinyue jiaoyu zhi kaichuang: Xuexiao yinyue de zhidu hua" (Missionaries and the beginnings if modern music teaching in Chinese schools: The institutionalisation of music teaching). Yinyue Yanjiu (Music Research), ISSN0512-7939 (Vol. 125).

Gong, H. (2007). Music for the nation: Chinese reformers and the beginnings of Western music in China. 26th Asia Pacific Festival and Conference.

Gong, H. (2007). Encounters in ethnomusicology: A memoir. Nettl, B. Yinyue Yishu (Musical Art) (Vol. 1).

Gong, H. (2006). Missionaries, Reformers, and the Beginnings of Western Music in Late Imperial China (1839-1911). Doctoral Thesis, The University of Auckland.

Gong, H. (2006). Rhapsody in red: How Western classical music became Chinese. Melvin, Sheila, Cai, and Jindong, Zhongguo Yinyue Xue (Musicology in China) (Vol. 85).

Gong, H. (2005). Dai cuilun. In K.-H. Han (Ed.), Yinyue yanjiu (Music Research) (pp. 121-123).

Gong, H. (2005). Wang Guangqi yu Deguo hanxuejie (A Confucian in a foreign land: Wang Guangqi and German sinologists of the 1920's and 1930's). Zhongguo yinyuexue (Musicology in China) (2), 75-86.

Lee, H., & Gong, H. (2005). Musical paintings in a fourth century Korean tomb. Part II. Huangzhong (Yellow Bell: Journal of Wuhan Conservatory of Music) (1), 111-114.

Gong, H. Y. (2004). A Confucian in a foreign land: Wang Guangqi and German sinologists of the 1920s and 1930s. Presented to the Annual Conference of Historians of Chinese Music and Culture, 8-11 October, Huang Chow, China.

Gong, H. Y. (2004). Early missionary efforts to translate concepts of Western music into Chinese and Chinese musical terms into English. Presented to the International Conference: Missionaries & Translation: Sino-Western cultural exchanges in early modern times (1840-1950), 23-25 May, Beijing, China.

Gong, H. Y. (2004). Annotated Chinese Translation of Lee Hye-Ku, 'The mural of playing music in the Anyue Tomb No. 3 in Korea. Huangzhong: Journal of Wuhan Conservatory of Music, 4, 111-114.

Gong, H. Y. (2004). Book review: Pianos and politics in China: Middle-class ambitions and the struggle over Western music, by R. C. Kraus. Musicology in China, 74, 138-141.

Gong, H.-Y. (2003). Book review: Yellow Music: Media Culture and Colonial Modernity in the Chinese Jazz Age, by A. F. Jones (Duke University Press, 2001). Music Research (4), 85-88.

Gong, H. (2002). Studies made by Korean and Western scholars on ancient Chinese music spread in Korea. Musicology in China, 3, 93-104.